top of page
početna03
početna01
početna02

Ciljevi i djelatnost Autokluba

CILJEVI I DJELATNOST AUTOKLUBA

Ciljevi (vizija):

 

Ciljevi  Autokluba Makarska posvećeni su postizanju općeg dobra u domeni razvijanja sigurnosti i informiranja u cestovnom prometu te prometne kulture, a osobito u edukaciji i zaštiti mladih naraštaja za sigurno sudjelovanje u cestovnom prometu, očituju se u kontinuiranom poticanju, promicanju i ostvarivanju zaštite interesa sudionika u cestovnom prometu, a osobito članova AK-a  te podupiranju i razvoju auto i karting sporta i motoriziranog turizma.

 

Djelatnost (misija):

 

Autoklub Makarska će ciljeve ostvarivati obavljanjem djelatnosti na način da: obavlja poslove iz domene prometne preventive radi podizanja razine sigurnosti prometa; potiče i provodi aktivnosti koje pridonose povećanju sigurnosti prometa i podizanju razine prometne kulture na cestama; predlaže mjere i aktivno utječe na prometnu politiku zalažući se posebno za sigurnost sudionika u cestovnom prometu; povećava broj članova sustavnim zalaganjem za zadovoljavanje njihovih interesa i potreba; osigurava veću mobilnost članova i ostalih vozača sudionika u cestovnom prometu; brine, unapređuje i podupire razvoj domaćeg i međunarodnog motoriziranog turizma, nautičkog i kamping turizma; sportskom djelatnošću auto i karting sporta; aktivno zastupa interese svojih članova kroz suradnju s HAK-om i drugim autoklubovima članovima HAK-a; obavlja i druge poslove u svrhu realizacije ciljeva utvrđenih zakonom, Statutom HAK-a i Statutom Autokluba.

 

U skladu s posebnim propisima koji uređuju obavljanje pojedine gospodarske djelatnost, Autoklub obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

osposobljava osobe za vozače vozila na motorni pogon (autoškola), organizira i provodi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača, organizira auto-moto sportska natjecanja i natjecanja učenika osnovnih škola u prometu, organizira i provodi prometno odgojne aktivnosti.

Ugodna vožnja za sve

uz AK Makarska

bottom of page